Kategorie

Polecamy

 Wyślij kwiaty

Auta  Siku

Auta Siku

 
Angry Birds
z dźwiękiem śmiechu
Angry Birds

Rozrywka dla dorosłych

 
         
             SUPER PREZENT
   "POPIEPRZONE KOSZULKI"
PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Regulamin realizacji Bonów Prezentowych

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI BONÓW "BONY PREZENTOWE" ZA POŚREDNICTWEM TELE-COM Sp. z o.o.

 

DEFINICJE

 1. Bon – „Bon Prezentowy” umożliwiający Klientowi zakup towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Bon elektroniczny – przesłany elektronicznie w formacie „pdf” „Bon Prezentowy” wydrukowany przez Klienta. Bon elektroniczny ma moc Bonu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Bonu.
 3. TELE-COM – TELE-COM Sp. z o.o. (KRS nr 0000086684) z siedzibą w Poznaniu, prowadzący sprzedaż Bonów na towary Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.szukamprezentu.pl.
 4. Sklep - sklep internetowy lub powierzchniowy, w którym będzie się odbywać realizacja Bonu.
 5. Sprzedawca – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, sprzedająca towary, na które Bony sprzedawane są za pośrednictwem TELE-COM.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Bonów za pośrednictwem TELE-COM.
 7. Regulamin Sprzedawcy – regulamin Sklepu Sprzedawcy przez niego ustanowiony.
 8. Klient – każda osoba, która nabywa Bon na towary Sprzedawcy lub realizuje Bon w Sklepie Sprzedawcy.

   

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu sprzedaży i realizacji Bonów dystrybuowanych przez TELE-COM na towary oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego www.szukamprezentu.pl oraz Regulaminu Sprzedawcy.
 3. Klient poprzez zakup Bonu ma możliwość zapłaty Bonem za towary, które zakupi u Sprzedawcy. TELE-COM pośredniczy jedynie w sprzedaży Bonów.
 4. Na życzenie Klienta fakturę za sprzedane towary, a zapłacone Bonem, wystawia Sprzedawca. Na życzenie Klienta TELE- COM wystawia notę księgową oraz potwierdzenie otrzymania wpłaty.

REALIZACJA BONU

 1. Każdy Bon posiada:
 • termin ważności;
 • kod Bonu;
 • kod weryfikacji Bonu;
 • wartość nominalną Bonu.
2.  Aktywacja Bonu (uzyskanie uprawnień do realizacji) następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto TELE-COM.
3.  Bony elektroniczne są realizowane w dni powszednie (pn-pt) w godzinach 9-15.
4.  Dolna część Bonu (przy zakupach w sklepach powierzchniowych) podlega odcięciu i jest przeznaczona dla Sprzedawcy celem weryfikacji Bonu i
     potwierdzenia jego realizacji.
5.  Bon jest dokumentem na okaziciela o określonej wartości nominalnej i:
 • nie podlega realizacji po upływie terminu ważności;
 • nie podlega wymianie na gotówkę;
 • podlega jednorazowej wymianie na towary Sprzedawcy;
 • nie uprawnia do zwrotu różnicy w przypadku, gdy łączna wartość brutto zakupionych towarów jest niższa niż wartość nominału Bonu;
 • nakłada obowiązek na Klienta uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zakupionych towarów będzie przewyższała wartość Bonu.
6.  Bon znajdujący się w ofercie i prezentowany na stronie www.szukamprezentu.pl został opisany w sposób podstawowy. Warunki realizacji i szczegóły
     oferty należy każdorazowo sprawdzić u Sprzedawcy.
7.  Klient po otrzymaniu Bonu samodzielnie dokonuje zakupu towarów u Sprzedawcy.
8.  Bon nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do jego realizacji i zostanie uznany za
     nieważny.
9.  Bon zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku niemożności
     jego realizacji przez Sprzedawcę i za jego pisemną zgodą.
10.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia niezrealizowanego Bonu, którego termin ważności nie upłynął, na wniosek Klienta, możliwe jest wystawienie
       duplikatu Bonu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z wystawieniem nowego Bonu w wysokości 25 zł oraz koszty
       wysyłki.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. TELE-COM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację Bonu, która leży wyłącznie po stronie Sprzedawcy.
 2. TELE-COM nie gwarantuje realizacji Bonu przez Sprzedawcę w terminie jego ważności.
 3. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Bonu, czasem jego trwania, jakości towarów itp. mogą być kierowane wyłącznie wobec Sprzedawcy.
 4. TELE-COM nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Bonu z przyczyn technicznych niezależnych od TELE-COM, ze względu na siłę wyższą oraz za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, które mogą mieć wpływ na realizację Bonu przez Sprzedawcę. W takim przypadku realizacja Bonu możliwa jest w terminie późniejszym, ustalonym ze Sprzedawcą, o ile nie upłynął termin ważności Bonu.
 5. TELE-COM nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danych towarów i za ich zgodność z rzeczywistą realizacją. Odpowiedzialność TELE-COM wyłączona jest również gdy przekaz reklamowy danych towarów, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej www.szukamprezentu.pl, pod warunkiem, że informacje promujące dane towary zostały dostarczone przez Sprzedawcę.
 6. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bonie oraz za informacje umieszczone na stronie www.szukamprezentu.pl, a dostarczone przez Sprzedawcę, ponosi wyłącznie Sprzedawca.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie www.szukamprezentu.pl.
 2. TELE-COM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.szukamprezentu.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.