Kategorie

Polecamy

 Wyślij kwiaty

Auta  Siku

Auta Siku

 
Angry Birds
z dźwiękiem śmiechu
Angry Birds

Rozrywka dla dorosłych

 
         
             SUPER PREZENT
   "POPIEPRZONE KOSZULKI"
PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów "Biletów do Marzeń"


 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI BONÓW "BILETY DO MARZEŃ" ZA POŚREDNICTWEM TELE-COM Sp. z o.o.

 

DEFINICJE

 1. Bon – „Bilet do Marzeń” umożliwiający Użytkownikowi zakup usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Bon elektroniczny – przesłany elektronicznie w formacie „pdf” „Bilet do Marzeń” wydrukowany przez Użytkownika. Bon elektroniczny ma moc Bonu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Bonu.
 3. TELE-COM – TELE-COM Sp. z o.o. (KRS nr 0000086684) z siedzibą w Poznaniu, prowadzący sprzedaż Bonów na usługi Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.szukamprezentu.pl.
 4. Obiekt - miejsce, w którym będzie się odbywać realizacja Bonu.
 5. Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, realizująca usługi, na które Bony sprzedawane są za pośrednictwem TELE-COM.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Bonów za pośrednictwem TELE-COM.
 7. Regulamin Organizatora – regulamin usług Organizatora przez niego ustanowiony.
 8. Użytkownik – każda osoba, która nabywa Bon na usługi Organizatora lub realizuje Bon na terenie Organizatora.
 9. Zasady Korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników na terenie Obiektu, w którym ma się odbyć realizacja Bonu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu sprzedaży i realizacji Bonów dystrybuowanych przez TELE-COM na usługi oferowane przez Organizatora.
 2. Użytkownik Bonu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego www.szukamprezentu.pl, Regulaminu Organizatora oraz Zasad Korzystania z Obiektu.
 3. Użytkownik poprzez zakup Bonu ma możliwość zapłaty Bonem za usługę, która zakupi u Organizatora. TELE-COM pośredniczy jedynie w sprzedaży Bonów.
 4. Na życzenie Użytkownika fakturę za sprzedane usługi, a zapłacone Bonem, wystawia Organizator. Na życzenie Użytkownika TELE-COM wystawia Notę księgową oraz potwierdzenie otrzymania wpłaty.

 

REALIZACJA BONU


         1.  Każdy Bon posiada:
 • termin ważności;
 • kod Bonu;
 • kod weryfikacji Bonu;
 • wartość nominalną Bonu.
                    2.  Aktywacja Bonu (uzyskanie uprawnień do realizacji) następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto TELE-COM.
               3.  Bony elektroniczne są realizowane w dniu powszednie (pn-pt) w godzinach 9-15.
               4.  Dolna część Bonu podlega odcięciu i jest przeznaczona dla Organizatora celem weryfikacji Bonu i potwierdzenia jego realizacji.
               5.  Bon jest dokumentem na okaziciela o określonej wartości nominalnej i:
 • nie podlega realizacji po upływie terminu ważności;
 • nie podlega wymianie na gotówkę;
 • podlega jednorazowej wymianie na usługi Organizatora. Usługi te mogą być realizowane w danym dniu lub w terminach późniejszych;
 • nie uprawnia do zwrotu różnicy w przypadku, gdy łączna wartość brutto zakupionych usług jest niższa niż wartość nominału Biletu;
 • nakłada obowiązek na Użytkownika uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zakupów będzie przewyższała wartość Bonu.
                6.  Bon znajdujący się w ofercie i prezentowany na stronie www.szukamprezentu.pl został opisany w sposób podstawowy. Warunki realizacji i szczegóły
                     oferty należy każdorazowo sprawdzić u Organizatora.
                7.  Użytkownik po otrzymaniu Bonu samodzielnie dokonuje rezerwacji usługi u Organizatora.
                8.  Bon nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do jego realizacji i zostanie uznany za
                     nieważny.
                9.  Bon zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku niemożności
                     realizacji usługi przez Organizatora i za jego pisemną zgodą.
              10.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia niezrealizowanego Bonu, którego termin ważności nie upłynął, na wniosek Użytkownika, możliwe jest
                     wystawienie duplikatu Bonu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty związane z wystawieniem nowego Bonu w wysokości 25 zł
                     oraz koszty wysyłki.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. TELE-COM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację usług, która leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. TELE-COM nie gwarantuje realizacji Bonu przez Organizatora w terminie jego ważności.
 3. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Bonu, czasem jego trwania, jakości wykonania usługi mogą być kierowane wyłącznie wobec Organizatora.
 4. TELE-COM nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Bonu z przyczyn technicznych niezależnych od TELE-COM, ze względu na siłę wyższą bądź warunki atmosferyczne oraz za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, które mogą mieć wpływ na realizację Bonu przez Organizatora. W takim przypadku realizacja Bonu możliwa jest w terminie późniejszym, ustalonym z Organizatorem, o ile nie upłynął termin ważności Bonu.
 5. TELE-COM nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danej usługi i za jej zgodność z rzeczywistą realizacją. Odpowiedzialność TELE-COM wyłączona jest również gdy przekaz reklamowy danej usługi, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej www.szukamprezentu.pl, pod warunkiem, że informacje promujące dane usługi zostały dostarczone przez Organizatora.
 6. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bonie oraz za informacje umieszczone na stronie www.szukamprezentu.pl, a dostarczone przez Organizatora, ponosi wyłącznie Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie www.szukamprezentu.pl.
 2. TELE-COM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.szukamprezentu.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.